Sunday, January 24, 2010

Imam-e-kaaba aur saudi arabia k 70 ulema ne "HELLO" kehne ko haram qarar diya hai

 ("Imam-e-kaaba aur saudi arabia ke 70 ulema ne "HELLO" kehne ko haram qharar diya hai.    Kyun ke "HELL" ka matlab hai "Jahannum" aur "HELLO" ka "Jahannumi".    Jab ke engrez khud call kar ke "Hi" ya call recieve karke "Yes" kehtey hai.    Chunachey, Assalamu alaikum Wa Rehmatullahi Wa Barakatahu kehna chahiye

No comments:

Post a Comment